Sudske prakse

U pravnom poretku Republike Srbije sudska praksa nije izvor prava nego su to propisi koje donosi Parlament Srbije. No, nije zanemarljiva uloga sudske prakse u rešavanju jednog pravnog slučaja pošto sam hijerarhijski odnos nižih prema višim sudovima nameće imperativnost sudskog precedenta.

Pre započinjanja sudskog procesa dobra je odluka obavestiti se o postojećoj sudskoj praksi.

Link: Sudski portal

Ravnopravnost i jednakost

U svakoj društvenoj zajednici sveprisutna je borba za jednakost i ravnopravnost kako pojedinaca tako i pojedinih grupacija koje povezuju određene zajedničke osobine, izražene i prepoznatljive. Njihov jedini zahtev je da postanu priznate, tačnije: da se poštuje njihovo pravo na izbor i da nađu svoje mesto u društvu.

Položaj žena u političkom, privrednom i društvenom životu u R. Srbiji

strucni članak sa Konferencije u Frajburgu, Nemačka / novembar 2015.

Preuzmi

Položaj žena i stanje prava u Srbiji

stručni članak objavljen na internet portalu cns.in.rs

Preuzmi

Opšta zabrana diskriminacije

objavljen u Casopisu za pravnu teoriju i praksu AK Vojvodine “Glasnik” u broju 1/2011

Preuzmi

O Mariji koja je ustala u odbranu prava žena

esej objavljen u “Evropska unija i rodna ravnopravnost”. Knjiga 2, Pokrajinski zavoda za ravnopravnost polova Novi Sad, decembar 2009.

Preuzmi