Usluge

Pravne oblasti

Porodično pravo: sačinjenje bračnih ugovora i sporazuma o razvodu, podela zajedničke bračne i vanbračne imovine, zastupanje u brakorazvodnim parnicama, parnicama radi podele zajedničke imovine, parnicama pokrenutih zbog nasilja u porodici i oduzimanja ili ograničenja roditeljstva.

Nasledno pravo: sačinjenja testamenta, osnivanje zadužbina, ugovora o doživotnom izdržavanju i raspodeli imovine za života na naslednike, darovnih ugovora i zastupanje u ostavinskim postupcima.

Stvarno pravo: upisi u katastar nepokretnosti, zaštita svojinskih i državinskih prava, zasnivanjei realizacija hipoteke, zasnivanje ličnih službenosti (pravo doživotnog plodouživanja; pravo stanovanja) i zastupanja u parničnim postupcima.

Obligaciono pravo: sačinjenja svih vrsta ugovora, realizacija naknada štete iz saobraćajnih udesa, zastupanja u parnicama radi raskida, ispunjenja ili poništaja ugovora.

Radno pravo: zaštita pojedinačnih prava radnika proisteklih iz radnog odnosa (poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu, suspenzije, naknada zarada, zaštita od zlostavljanja na radu i dr.) u postucima kod poslodavca i pred sudovima i zaštita kolektivnih – sindikalnih prava u postupcima kod Agencije za mirno rešavanje sporova ili sudskim postupcima i upravnim postupcima.

Autorsko i srodna prava: registracija i zaštita prava autora i interpretatora pred nadležnim državnim organima.

Ljudska prava i slobode:

  • sastavljanje ustavnih žalbi i inicijativa za pokretanje postupka utvrdjivanje neustavnosti zakona i drugih opštih pravnih akata i zastupanje pred Ustavnim sudom Srbije,
  • sastavljanje predstavki kojim se pokreće postupak pred Evropskim sudom za zaštitu ljudskih prava u Strazburu /ECHR/ i davanje mišljenja o mogućnosti pokretanja ovog postupka,
  • sastavljanje pritužbi i zastupanje u postupku pred Poverenikom za ravnopravnost Republike Srbije ili sudskom postupku zbog povrede jednakosti i ravnopravnosti (diskriminacija).